บันทึกประจำวัน

1 ก.พ. 53
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ เข้าชั้นเรียนทักทายกันตอนเช้าเล่าเรียกชื่อเด็ก สอนกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบจังหวะเพลง กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ ให้เล่นเครื่องเล่นสนาม และเข้าแถวไปทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย * ให้เด็กเล่นเกมการศึกษา เตรียมตัวกลับบ้านและสอนพิเศษในช่วงเย็น
2 ก.พ. 53
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ เข้าชั้นเรียนทักทายกันตอนเช้าเรียกชื่อเด็ก สอนกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบคำบรรยาย กิจกรรมเสริมประสบการณ์การหมุนของแกนล้อ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง และให้เด็กเข้าแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย * ให้เด็กเล่นเกมการศึกษา เตรียมตัวกลับบ้านและสอนพิเศษในช่วงเย็น
3 ก.พ. 53
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ เข้าชั้นเรียนทักทายกันตอนเช้าสอน สอนกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้งและเข้าแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย * ให้เด็กๆเล่นเกมการศึกษา เล่นมอญซ่อนผ้า เตรียมตัวกลับบ้านและสอนพิเศษในช่วงเย็น
4 ก.พ. 53
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ เข้าชั้นเรียนทักทายกันตอนเช้า สอนกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ ให้เล่นเครื่องเล่นสนาม และเข้าแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย * ให้เด็กเตรียมตัวกลับบ้านและสอนพิเศษเย็น
5 ก.พ. 53
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน และขออนุญาตไปหาหมอที่โรงพยาบาลราชบุรี
ช่วงบ่าย * กลับมานอนพักผ่อนที่หอพักที่โรงเรียน
6 ก.พ. 53
ช่วงเช้า * ไปมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สำรวจการติดค้างของเงินค่าเทอมที่ต้องจ่ายเพิ่มเพื่อชำระให้ครบถ้วนก่อนจบ
ช่วงบ่าย * เดินทางกลับโรงเรียน
7 ก.พ. 53
ช่วงเช้า * จัดทำแผนการสอนและสื่อการสอนต่อจากเมื่อวาน
ช่วงบ่าย * ทำความสะอาดห้องเรียนและไปวิ่งออกกำลังกายบริเวณสนามฟุตบอล
8 ก.พ. 53
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ เข้าชั้นเรียนทักทายกันตอนเช้าเล่าเรียกชื่อเด็ก สอนกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะตามเพลงกายบริหาร กิจกรรมเสริมประสบการณ์รู้ที่ตั้งของชุมชน กิจกรรมสร้างสรรค์ ให้เล่นเครื่องเล่นสนาม และเข้าแถวไปทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย * ให้เด็กเล่นเกมการศึกษา เตรียมตัวกลับบ้านและสอนพิเศษในช่วงเย็น
9 ก.พ. 53
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ เข้าชั้นเรียนทักทายกันตอนเช้าเรียกชื่อเด็ก สอนกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะการปฏิบัติตามคำสั่ง กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง และให้เด็กเข้าแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย * ให้เด็กเล่นเกมการศึกษา เตรียมตัวกลับบ้านและสอนพิเศษในช่วงเย็น
10 ก.พ. 53
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ เข้าชั้นเรียนทักทายกันตอนเช้าสอน สอนกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะให้เข้ามุมต่างๆ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้งและเข้าแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย * ให้เด็กๆเล่นเกมการศึกษา เล่นมอญซ่อนผ้า เตรียมตัวกลับบ้านและสอนพิเศษในช่วงเย็น
11 ก.พ. 53
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ เข้าชั้นเรียนทักทายกันตอนเช้า สอนกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบดนตรี กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ ให้เล่นเครื่องเล่นสนาม และเข้าแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย * ให้เด็กเตรียมตัวกลับบ้านและสอนพิเศษเย็น
12 ก.พ. 53
ช่วงเช้า * จัดโครงการ “ค่ายหรรษาพัฒนาเสริมสร้างทักษะของผู้เรียน” ที่อาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรีโดยมีการจัดกิจกรรมแต่ละฐานโดยอยู่ประจำฐานสนุกกับหนังสือทำมือและนันทนาการ
ช่วงบ่าย * เตรียมทำบายสีสู่ขวัญนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในตอนเย็น
13 ก.พ. 53
ช่วงเช้า * ดูเด็กในช่วงเช้าของการจัดโครงการ มีกิจกรรมนั่งสมาธิ และนันทนาการ เพื่อรอทำพิธีปิดโครงการในครั้งนี้
ช่วงบ่าย * พักผ่อนและทำงานบ้าน
14 ก.พ. 53
ช่วงเช้า * จัดทำแผนการสอนและสื่อการสอนและไปอยู่เวรกับครูประจำชั้น
ช่วงบ่าย * ทำความสะอาดห้องเรียนและไปวิ่งออกกำลังกายบริเวณสนามฟุตบอล
15 ก.พ. 53
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ เข้าชั้นเรียนทักทายกันตอนเช้าเล่าเรียกชื่อเด็ก สอนกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบจังหวะเพลง กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ ให้เล่นเครื่องเล่นสนาม และเข้าแถวไปทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย * ให้เด็กเล่นเกมการศึกษาเก็บของเข้าที่ เตรียมตัวกลับบ้านและสอนพิเศษในช่วงเย็น
16 ก.พ. 53
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ เข้าชั้นเรียนทักทายกันตอนเช้าเรียกชื่อเด็ก สอนกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะตามมุมต่างๆ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง และให้เด็กเข้าแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย * ให้เด็กเล่นเกมการศึกษา เตรียมตัวกลับบ้านและสอนพิเศษในช่วงเย็น
17 ก.พ. 53
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ เข้าชั้นเรียนทักทายกันตอนเช้าสอน สอนกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้งและเข้าแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย * ให้เด็กๆเล่นเกมตะขาบวิ่ง เตรียมตัวกลับบ้านและสอนพิเศษในช่วงเย็น
18 ก.พ. 53
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ เข้าชั้นเรียนทักทายกันตอนเช้า สอนกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ ให้เล่นเครื่องเล่นสนาม และเข้าแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย * ให้เด็กเตรียมตัวกลับบ้านและสอนพิเศษเย็น
19 ก.พ. 53
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ เข้าชั้นเรียนทักทายกันตอนเช้าสอน สอนกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบคำบรรยาย กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้งและเข้าแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย * ให้เด็กๆเล่นเกมการศึกษา เตรียมตัวกลับบ้านและสอนพิเศษในช่วงเย็น
20 ก.พ. 53
ช่วงเช้า * ทำแผนการสอนและสื่อการสอนต่างๆรับสอนพิเศษเด็ก 1 คน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ช่วงบ่าย * จัดบอร์ดที่ห้องเรียนและทำความสะอาดห้องให้เรียบร้อย
21 ก.พ. 53
ช่วงเช้า * จัดทำแผนการสอนและสื่อการสอนต่อจากเมื่อวาน
ช่วงบ่าย * ทำความสะอาดห้องเรียนและไปวิ่งออกกำลังกายบริเวณสนามฟุตบอล
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ เข้าชั้นเรียนทักทายกันตอนเช้าเล่าเรียกชื่อเด็ก สอนกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบจังหวะเพลง กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ ให้เล่นเครื่องเล่นสนาม และเข้าแถวไปทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย * ให้เด็ก เตรียมตัวกลับบ้านและสอนพิเศษในช่วงเย็น
22 ก.พ. 53
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ เข้าชั้นเรียนทักทายกันตอนเช้าเรียกชื่อเด็ก สอนกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะตามมุมต่างๆ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง และให้เด็กเข้าแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย * ให้เด็กเล่นเกมการศึกษา เตรียมตัวกลับบ้านและสอนพิเศษในช่วงเย็น
24 ก.พ. 53
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ เข้าชั้นเรียนทักทายกันตอนเช้าสอน สอนกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้งและเข้าแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย * ให้เด็กๆ เตรียมตัวกลับบ้านและสอนพิเศษในช่วงเย็น
25 ก.พ. 53
ช่วงเช้า * รับเด็กหน้าชั้นเรียน ให้เด็กเก็บขยะบริเวณหน้าชั้นเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ เข้าชั้นเรียนทักทายกันตอนเช้า สอนกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ ให้เล่นเครื่องเล่นสนาม และเข้าแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย * ให้เด็กเตรียมตัวกลับบ้านงดสอนพิเศษ
26 ก.พ. 53
ช่วงเช้า * วันนี้ที่โรงเรียนจัดงานวันวิชาการอยู่ประจำฐานมือตบแสนสนุก
ช่วงบ่าย * ทำความสะอาดห้องเรียน
27 ก.พ. 53
ช่วงเช้า * ทำแผนการสอนและสื่อการสอนต่างๆรับสอนพิเศษเด็ก 1 คน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ช่วงบ่าย * ไปเที่ยวนัดโตโยต้าที่ราชบุรี
28 ก.พ. 53
ช่วงเช้า * จัดทำแผนการสอนและสื่อการสอนต่างๆ
ช่วงบ่าย * ทำความสะอาดห้องเรียนและไปวิ่งออกกำลังกายบริเวณสนามฟุตบอล


ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ